Uchwała nr 21/2022/WZD

Mariusz Górski

Uchwała nr 21/2022/WZD
Walnego Zebrania Delegatów PTS
z dnia 7.05.2022
w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich i sposobie ich opłacania

Na postawie rozdziału IV par 14 pkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Saunowego
Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Saunowego podejmuje uchwałę:

  1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 75 zł rocznie,
    wysokość składki dla członków wspierających będących osobami prawnymi wynosi 1200zł rocznie, wysokość składki dla członków wspierających będących osobami fizycznymi wynosi 300zł rocznie, określona wysokość obowiązuje począwszy od 1.01.2023 roku.
  2. Składki opłacane są raz w roku najpóźniej do 31 marca każdego roku,
  3. Opóźnienie w opłaceniu składki ponad 2 miesiące, może skutkować wykreśleniem z listy członków i wykluczeniem z członkostwa w PTS na co najmniej 1 rok,
  4. Wykreślenie jest poprzedzone 2-krotnym upomnieniem pocztą e-mail
  5. Składki stają się należne na rzecz PTS począwszy od kwartału, w którym nastąpiło przyjęcie członka do PTS, łącznie z kwartałem, w którym przyjęcie nastąpiło.
  6. Dla nowych członków składka jest naliczana proporcjonalnie do ilości kwartałów od przyjęcia do PTS aż do końca roku kalendarzowego w stosunku do składki rocznej.
  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Uchwałę podjęto / nie podjęto:
ZA 9
PRZECIW 8
WSTRZYMAŁO SIĘ 1

Kategoria: