Statut

Mariusz Górski
STATUT
 
Polskiego Towarzystwa Saunowego
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Saunowe (w skrócie PTS) w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Katowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2017 poz. 210) oraz niniejszego Statutu.
 5. Towarzystwo może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może powoływać inne podmioty, w tym fundacje, spółki itp.
 6. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 7. Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe - Oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Oddział Towarzystwa może posiadać osobowość prawną.
 8. Towarzystwo może używać własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
 1. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz:
  1. szeroko pojętego uświadamiania społeczeństwu oraz zarządcom ośrodków saunowych walorów zdrowotnych i rekreacyjnych płynących z zażywania kąpieli saunowych w sposób poprawny i zgodny z kulturą saunowania, niezależnie od wieku,
  2. wspierania edukacji i samorozwoju w zakresie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób prowadzących ceremonie saunowe,
  3. integracji środowiska saunowiczów i środowiska saunamistrzów,
  4. reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec władzy publicznej.
 2. Towarzystwo realizuje swe cele w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie własnego portalu, stron informacyjnych oraz udzielanie się w innych portalach o podobnym profilu,
  2. prowadzenie działalności wydawniczej oraz publicystycznej,
  3. promowanie ośrodków saunowych, które stosują się do zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania,
  4. współpracę z ośrodkami oferującymi kąpiele saunowe w zakresie wdrożenia zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania,
  5. współpracę z władzami samorządowymi w zakresie propagowania zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania na ich terenie,
  6. współpracę z mediami w zakresie krzewienia zasad poprawnego saunowania i kultury saunowania w społeczeństwie,
  7. organizowanie wykładów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu wiedzy o poprawnym saunowaniu i kulturze saunowania,
  8. organizowanie wykładów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu wiedzy o ceremoniach saunowych,
  9. doradztwo, konsulting i wydawanie opinii w sprawach z zakresu działalności Towarzystwa,
  10. organizowanie i współorganizowanie konkursów i imprez saunowych oraz zawodów saunamistrzowskich,
  11. fundowanie nagród finansowych i rzeczowych dla uczestników konkursów i imprez saunowych oraz zawodów saunamistrzowskich,
  12. popieranie wszelkich inicjatyw innych organizacji zbieżnych z celami Towarzystwa,
  13. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu w zakresie realizacji celów Towarzystwa,
 3. Całość działalności Towarzystwa może mieć charakter odpłatny i nieodpłatny.
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, a także osoba małoletnia, będąca pod opieką prawną członka zwyczajnego.
 4. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu licząc od dnia wpływu deklaracji.
 5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 6. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej na najbliższym posiedzeniu licząc od dnia wpływu deklaracji.
 7. Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną do reprezentowania członka wspierającego w Towarzystwie.
 8. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub jest uznanym w środowisku autorytetem.
 9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 5 członków zwyczajnych.
 10. Członkowie zwyczajni mają prawo (pod warunkiem niezalegania z opłatą składki członkowskiej):
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
  5. zawieszenia członkostwa na warunkach określonych w uchwale o zawieszaniu członkostwa.
 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów, w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  3. dbania o dobry wizerunek Towarzystwa,
  4. regularnego opłacania składek.
 12. Członkowie wspierający i honorowi oraz małoletni członkowie zwyczajni nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 13. Członkowie wspierający i małoletni członkowie zwyczajni nie posiadają prawa do głosu decydującego w statutowych władzach Towarzystwa. Członkowie wspierający mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa. Członkowie wspierający i honorowi oraz małoletni członkowie zwyczajni posiadają pozostałe prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
 14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 15. Wszyscy członkowie mają prawo do noszenia odznaki Towarzystwa.
 16. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Towarzystwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 17. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
   2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,
   3. z powodu niepłacenia składek za okres wymieniony w uchwale o wysokości i sposobie uiszczania składek,
  3. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  4. likwidacji członka będącego osobą prawną.
 18. Osoby, które utraciły członkostwo mogą ponownie starać się o przyjęcie do Towarzystwa, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od daty wykreślenia z listy członków, po złożeniu nowej deklaracji oraz po uiszczeniu zaległych składek w kwocie na dzień utraty członkostwa.
 19. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 20. Zarządy Oddziałów podejmują decyzje w sprawach członków zamieszkujących lub posiadających siedzibę na obszarze działania Oddziału Towarzystwa na takich zasadach jak Zarząd, przekazują Zarządowi na bieżąco informacje o podjętych decyzjach.
 21. Jeśli członek zmieni miejsce zamieszkania lub swoją siedzibę powinien poinformować o tym fakcie Zarząd lub Zarząd Oddziału. Jeśli z tego tytułu zmieni się podległość organizacyjna członka, następuje przeniesienie członka do nowej struktury oraz poinformowanie go o tym fakcie i konsekwencjach. Jeśli członek pełni jakąś funkcję w poprzedniej strukturze musi z niej ustąpić.
 22. Każdy aktywny członek zalegający ze składkami członkowskimi w przypadkach uzasadnionych ciężką sytuacją finansową członka ma prawo wystąpić do Walnego Zebrania Członków o umorzenie zaległości w składkach.
Rozdział IV. Władze Towarzystwa
 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Władze urzędują do momentu wyboru nowych władz. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż jedną kadencję, ale nie mogą pełnić jednocześnie funkcji w więcej niż jednej władzy wybieralnej.
 3. Władze podejmują decyzje za pomocą uchwał. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Wszystkie posiedzenia władz Towarzystwa muszą być protokołowane, a protokoły po sygnowaniu ich przez osobę prowadzącą posiedzenie i protokołującą powinny być dostępne do wglądu dla członków Towarzystwa.
 5. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w czasie trwania kadencji, uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu tego organu.
Walne Zebranie Członków
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (tylko pełnoletni) i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd lub Walne Zebranie Członków
 2. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 1000 (jeden tysiąc) osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Walne Zebranie Delegatów składa się z 200 (dwustu) delegatów wybranych spośród pozostałych członków zwyczajnych Towarzystwa na czteroletnią kadencję. Funkcję delegata można pełnić więcej niż jedną kadencję. W razie utraty mandatu przez delegata (utrata członkostwa, zrzeczenie się mandatu, odwołanie delegata, zaliczenie w poczet członków honorowych) jego miejsce zajmuje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów w wyborach z tych osób, które nie uzyskały mandatu. W przypadku obniżenia liczebności Delegatów do liczby poniżej 100 Delegatów, dla dalszej reprezentacyjności organu, w terminie 90 dni od zaistnienia faktu o jakim mowa w zdaniu powyżej, powinny zostać zorganizowane wybory uzupełniające Delegatów.
 3. Sposób wyboru i odwołania delegatów w oparciu o okręgi wyborcze, składające się z jednego lub kilku województw, określa Regulamin Wyboru Delegatów. Zmiany do uchwalonego Regulaminu Wyboru Delegatów przyjmuje Walne Zebranie Członków / Walne Zebranie Delegatów. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje uprawnionym członkom Towarzystwa zamieszkałym na terenie danego okręgu.
 4. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem, że w obradach Walnego Zebrania Delegatów obok delegatów i członków honorowych uczestniczą także z głosem doradczym członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, chyba, że Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej posiada w tym samym czasie mandat Delegata, wówczas jego udział w pracach Walnego Zebrania Delegatów jest równy innym Delegatom.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd nie wcześniej niż 10 maja i nie później niż 30 czerwca. Dokładny termin, miejsce i porządek obrad wraz z załącznikami podaje Zarząd do wiadomości wszystkich członków i osób zaproszonych nie później niż 7 dni przed terminem Zebrania za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. portal Towarzystwa, media społecznościowe, np. facebook, poczta e-mail lub SMS). Walne Zebranie w szczególnych okolicznościach może odbywać się za pośrednictwem środków łączności elektronicznej z jednoczesną transmisją głosu i wizji (tj. zoom, teams, whatsapp, itp.). Informację o planowanym terminie zebrania Zarząd poda najpóźniej do 30 kwietnia.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Członkowie i osoby zaproszone informowani są w sposób identyczny jak przy zwoływaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 8. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków władz Towarzystwa,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
  12. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Zarządu Oddziału za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
  13. podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością Towarzystwa, nie zastrzeżonych dla innych organów Towarzystwa.
  14. umarzanie zaległych składek członkowskich na wniosek członka.
 10. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, członkowie zwyczajni i honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Zebrania. Przepis ten nie ma zastosowania dla Walnego Zebrania Delegatów.
 11. Walne Zebranie Członków może uchwalić swój regulamin.
Zarząd
 1. Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 do 6 osób, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów, których Zarząd wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w Regulaminie wynagradzania członków zarządu. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej powołany jej uchwałą.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 3 członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji teleinformatycznej. O posiedzeniu są powiadamiani wszyscy członkowie zarządu drogą elektroniczną z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
  3. nadzór nad realizacją celów Towarzystwa,
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, przygotowywanie ich projektów,
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu, proponowanie wysokości składek członkowskich,
  6. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,
  8. ustalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
  9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
  10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku jego obrad,
  12. przyjmowanie, zawieszanie, odwieszanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich rejestru,
  13. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - Oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
  14. koordynowanie działalności Oddziałów,
  15. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa oraz powoływanie Zarządu Tymczasowego Oddziału, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
  16. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
  17. uchwalanie ramowych regulaminów Zarządów Oddziałów,
  18. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 5. Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników. Osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Towarzystwa.
 6. Zarząd może uchwalić swój regulamin.
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, którego Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na wniosek minimum 5 członków zwyczajnych. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji teleinformatycznej. O posiedzeniu są powiadamiani wszyscy członkowie komisji drogą elektroniczną z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu oraz całokształtu działalności Towarzystwa,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
  5. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu,
  6. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu,
  7. kierowanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie zastrzeżeń co do ich działalności,
  8. wybór spośród Komisji Rewizyjnej osoby, która będzie reprezentować Towarzystwo w umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z członkiem zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna może uchwalić swój regulamin.
Rozdział V. Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze
 1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały. Do powołania nowego oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego obszar działania oraz siedzibę. Do likwidacji oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek Zarządu Oddziału, poparty uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału. Decyzję o likwidacji oddziału Zarząd może podjąć także w przypadku spadku liczby członków oddziału poniżej 15 osób lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu oddziałem. Likwidując oddział, Zarząd może jego obszar działania włączyć do już istniejącego oddziału.
 2. Na wniosek Zarządu Oddziału, popartego uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału, którego liczba członków oddziału przekroczyła 30 członków zwyczajnych oraz okres działania oddziału trwa ponad 12 miesięcy, Zarząd może wyrazić zgodę na uzyskanie przez oddział osobowości prawnej.  Zarząd może podjąć decyzję o utracie osobowości prawnej oddziału na wniosek Zarządu Oddziału, popartego uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału, a także w przypadku spadku liczby członków oddziału poniżej 30 osób lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu oddziałem i jego majątkiem. Po utracie przez oddział osobowości prawnej jego zobowiązania prawne i majątkowe przejmuje Towarzystwo.
 3. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 4. W razie gdy skład Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału zmniejszy się w czasie trwania kadencji, uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu tego organu.
Walne Zebranie Członków Oddziału
 1. Najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem środków elektronicznych (portal Towarzystwa, media społecznościowe, e-mail lub SMS).
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej Oddziału a także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału. Członkowie i osoby zaproszone informowani są w sposób identyczny jak przy zwoływaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału winna uczestniczyć co najmniej połowa członków Oddziału uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 5. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
  2. wybór delegatów Oddziału na Walne Zebranie Delegatów,
  3. wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4. udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  5. formułowanie stanowisk w sprawach ważnych dla Oddziału Towarzystwa oraz całego Towarzystwa,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
  7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa.
 6. Walne Zebranie Członków Oddziału może uchwalić swój regulamin.
Zarząd Oddziału
 1. Zarząd Oddziału składa się z 4 do 6 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa i dwóch Wiceprezesów Oddziału. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w Regulaminie wynagradzania członków zarządu. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej powołany jej uchwałą.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z inicjatywy własnej, a także na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub minimum 3 członków Zarządu Oddziału. Posiedzenia Zarządu Oddziału mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji teleinformatycznej. O posiedzeniu są powiadamiani wszyscy członkowie zarządu drogą elektroniczną z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów oraz Zarządu Towarzystwa,
  2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, przygotowywanie ich projektów,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, ustalanie porządku jego obrad,
  4. przyjmowanie członków zwyczajnych Towarzystwa zamieszkałych na obszarze Oddziału,
  5. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  6. przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału oraz przekazywanie danych do rejestru członków Towarzystwa,
  7. zgłaszanie do Zarządu Towarzystwa informacji o zmianach we władzach Oddziału oraz delegatów.
 4. Zarząd Oddziału może uchwalić swój regulamin.
Komisja Rewizyjna Oddziału
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa a także na wniosek minimum 5 członków zwyczajnych Oddziału. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać przy użyciu środków komunikacji teleinformatycznej. O posiedzeniu są powiadamiani wszyscy członkowie komisji drogą elektroniczną z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należą w szczególności:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału oraz całokształtu działalności Oddziału,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
  3. prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz zebrania Zarządu Oddziału,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Oddziału,
  5. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu Oddziału,
  6. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału i Zarządu Oddziału,
  7. kierowanie wniosków do Walnego Zebrania Członków Oddziału o odwołanie Zarządu oddziału lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie zastrzeżeń co do ich działalności.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału może uchwalić swój regulamin.
Rozdział VI. Majątek i fundusze
 1. Majątek Towarzystwa powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i subwencji,
  4. dochodów z ofiarności publicznej,
  5. dochodów z działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona,
  6. dochodów z majątku Towarzystwa, odsetek i dochodów z kapitału,
  7. innych wpływów.
 2. Wysokość składki członkowskiej oraz termin jej uiszczania uchwala każdorazowo Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Towarzystwa.
 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, z zastrzeżeniem spraw skutkujących zobowiązaniem majątkowym, w których wymagany jest minimum jeden podpis członka Zarządu pełniącego funkcje Prezesa lub Wiceprezesa.
 7. Do zarządzania rachunkiem bankowym Towarzystwa uprawnieni są tylko członkowie Zarządu pełniący funkcje Prezesa i Wiceprezesa.
 8. Oddziały Towarzystwa posiadające osobowość prawną obowiązują odpowiednio zapisy Ust. 1, Ust. 3, Ust. 4, Ust. 6 i Ust. 7 z zastrzeżeniem, że co kwartał, do 15 dnia każdego nowego miesiąca kwartału przekazują na rachunek Towarzystwa 5% kwoty wpłaconej w poprzednim kwartale z tytułu składek członkowskich.
Rozdział VII. Działalność gospodarcza
 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
  2. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
  3. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.B,
  4. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
  5. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
  7. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
  8. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z
  9. działalność portali internetowych – 63.12.Z
  10. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z
  11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
  12. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z
 3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady na zasadzie rachunku ekonomicznego.
 6. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa i podlegają Zarządowi.
 7. Zarząd w drodze uchwały powołuje i likwiduje zakład, powołuje i odwołuje kierownika.
 8. Zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
 9. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa decyduje Zarząd w odpowiedniej uchwale.
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków: w pierwszym terminie kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. Zgodnie z art. 31 KPA Towarzystwo zastrzega sobie prawo do typowania biegłych – rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Towarzystwa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Jednolita treść Statutu uchwalona po zmianach wprowadzonych uchwałami V Walnego Zebrania Członków z dnia 12 maja 2018 oraz zmianami uzupełniającymi wprowadzonymi uchwałą VI Walnego Zebrania Członków z dnia 28 lipca 2018 (Uchwała WZC Nr VI/29/2018 z dnia 28 lipca 2018) oraz powtórzoną uchwałą VII Walnego Zebrania Członków z dnia 1 września 2018 (Uchwała WZC Nr VI/31/2018 z dnia 1 września 2018). Ujęto także zmiany wprowadzone uchwałami IV nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów z dnia 23 stycznia 2021 (Uchwała WZD Nr IVn/8/2021 i Uchwała WZD Nr IVn/10/2021 z dnia 23 stycznia 2021 oraz uchwałą VII Walnego Zebrania Delegatów z dnia 13 maja 2023 (Uchwała nr 1/2023/WZD).).

Załącznik(i)
Download this file (Statut_wersja_20180901.pdf)Statut_wersja_20180901.pdf[Statut z dnia 1 wrzesnia 2018, tekst jednolity]3163 kB
Download this file (UCHWALA_w_sprawie_zmian_do_Statutu_o_umarzaniu_zaleglych_skladek_czlonkowskich.pdf)UCHWALA_w_sprawie_zmian_do_Statutu_o_umarzaniu_zaleglych_skladek_czlonkowskich.pdf[Uchwała WZD IVn/10/2021 z dnia 23 stycznia 2021 w sprawie zmian do Statutu odnośnie umarzania zaległych składek członkowskich]139 kB
Download this file (UCHWALA_w_sprawie_zmian_do_Statutu_o_zawieszaniu_czlonkostwa.pdf)UCHWALA_w_sprawie_zmian_do_Statutu_o_zawieszaniu_czlonkostwa.pdf[Uchwała WZD IVn/8/2021 z dnia 23 stycznia 2021 w sprawie zmian do Statutu odnośnie zawieszania członkostwa]134 kB

Kategoria: