Procedura przyznawania

Kamil Świątek

Ubieganie się o znak

Znak jakości przyznawany jest na wniosek zarządcy obiektu saunowego.

Integralną częścią wniosku jest oczekiwany poziom znaku jakości.

Złożenie wniosku oznacza zgodę obiektu na poddanie się procedurze certyfikacji.

Wnioskodawca udziela informacji o prowadzonym przez siebie obiekcie na ustalonym formularzu ankietowym.

 

Czynności Komisji Certyfikacyjnej

Przedstawiciel Komisji Certyfikacyjnej przeprowadza dodatkowo osobistą kontrolę obiektu w sposób niezapowiedziany i utajniony.

Na podstawie materiałów przekazanych przez zarządców obiektów i informacji pozyskanych podczas wizyt kontrolnych Komisja Certyfikacyjna opracowuje zalecenia dla Zarządu, dotyczące przyznania znaku jakości.

 

Obowiązki zarządcy obiektu

Zarządca obiektu saunowego występuje z wnioskiem o przyznanie obiektowi znaku jakości.
Zarządca obiektu saunowego jest zobowiązany do informowania Zarządu o zmianach w obiekcie mających wpływ na decyzję o przyznaniu lub cofnięciu znaku.

 

Odebranie znaku jakości

Znak jakości może zostać odebrany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Saunowego jeżeli przestają być spełniane warunki jego przyznania.

 

Ważność znaku jakości i jej przedłużenie

Znak jakości przyznawany jest na okres 2 lat. W okresie ważności możliwe jest wystąpienie o wyższą kategorię, której przyznanie rozpoczyna nowy okres dwuletniej ważności.

Przedłużenie okresu ważności znaku jakości wiąże się z ponowieniem procedury certyfikacji.

Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o przedłużenie okresu ważności, znak jakości traci swoją ważność z końcem okresu dwuletniego i nie może być więcej używany.

 

Cena

Opis Cena
Procedura sprawdzająca (rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie wizji lokalnej, prowadzenie wyrywkowych kontroli sprawdzających)  
  • Znak jakości Plus
1000 zł
  • Znak jakości Top
1500 zł
  • Znak jakości Perfect
2000 zł
Certyfikat 1000 zł